Vedtægter

FKR Logo

 

 


Vedtægter For Faxe Køre- og Rideforening

 

Stiftet Den 18. Februar 1975 Revideret 25 april 2017. Medlem af Dansk Rideforbund

 

 

KLUBBEN
§1

 

Klubbens navn er FAXE KØRE og RIDEFORENING (herefter FKR eller klubben)
Klubbens hjemsted er Faxe kommune

 

§2

 

1. "FKR's formål med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i ride- og køresporten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet."

 

2. Klubben skal endvidere fremme interessen for ridesporten, kørsel og mønstring., samt udbrede viden om hestens røgt og pleje.

 

3. Klubben kan i vinterhalvåret arrangere diskussioner, film og foredrag.

 

§3

 

Klubben er medlem af DANSK RIDEFORBUND (D.R.F.) under DANSK IDRÆTSFORBUND, hvor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Se DRF’s amatør- og ordensbestemmelser

 

MEDLEMMER
§4 A

 

I klubben optages aktive senior- og juniormedlemmer. Støttemedlemmer kan optages, og disse har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen; men må ikke deltage i ride- og køresportslige aktiviteter. Juniormedlemmer kan optages til og med det fyldte 25 år, men juniormedlemmer under 18 år har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. Ved indmeldelse af juniormedlemmer skal fødselsår og dag opgives. Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd er kontingentfrie.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig bekræftelse foreligger; men deltagelse i arrangementer kan først finde sted når kontingentet er betalt. Udmeldelse af klubben sker skriftligt til bestyrelsen.

 

§4 B

 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§5

 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

§6 A

 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opføre sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger efter afgørelsen.

 

§7

 

Medlemskontingent for næstfølgende år (1/1- 31/12) fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Årskontingentet opkræves helårsvis forud. Er kontingentet ikke indbetalt senest den 1. februar slettes vedkommende medlem, der kun kan genoptages mod betaling af restancen.

 

BESTYRELSE

 

§8

 

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 4-5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen, ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 2 bestyrelsessupplanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konsituerer sig selv. Juniorerne vælger 2 juniorrepræsentanter for 1 år. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Juniorrepræsentanterne sidder som observatør i bestyrelsen. Revisor vælges for 1 år ad gangen. For alle gælder det, at genvalg kan finde sted på lige vilkår med nye opstillede. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart og senest 14 dage efter ordinær generalforsamling og konstituerer sig med formand, næstformand, kasser, udvalgsformænd og sekretær.

 

§9

 

Bestyrelsen sammentræder mindst 6 gange om året samt på forlangende af mindst 1 bestyrelsesmedlem, eller såfremt 1 / 5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer anmoder derom. Alle bestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende eller i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlinger ved bestyrelsesmøderne. Ved møder med enkeltpersoner, eller offentlige myndigheder m.m. skal der skrives referat, som underskrives af foreningens deltager(e). Referatet føres til protokol og underskrives af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Alle referater skal publiceres på foreningens internet hjemmeside senest 30 dage efter bestyrelsens godkendelse.

 

§10

 

Bestyrelsen disponere over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle beslutninger vedrørende dennes virksomhed; men er i øvrigt overfor generalforsamlingen ansvarlig for dispositionerne. Formanden og kasserer er bemyndiget til i fællesskab at underskrive dokumenter om evt. lejemål vedrørende grundareal eller fast ejendom. Underskrift giver uden personligt gældsansvar for såvel bestyrelse som ethvert andet klubmedlem. Køb, salg, pantsætning eller anden afhændelse af fast ejendom kan kun ske efter en generalforsamlings beslutning. Klubbens kontante midler forvaltes af kassereren. Kvittering for kontingent eller andre indbetalinger udstedes af kassereren eller offentlig myndighed såsom posthus eller bank. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og regnskabet skal, forsynet 2 bestyrelsesmedlemmers og med revisorer påtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§11

 

Bestyrelsen sørger for at klubben repræsenteres i Dansk Ride Forbund ved 2 repræsentanter i distriktsrådet og ved deltagelse i DRF’s repræsentantskabsmøder. Klubben afholder de hermed forbundne udgifter.

 

GENERALFORSAMLING

 

§12

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af 1. kvartal. Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Tidspunkt og sted for Generalforsamlingen, skal tillige med dagsordenen, samt de af bestyrelsen fremsatte forslag opslås på FKR’s hjemmeside og facebook senest 3 uger før afholdelsen. Medlemmers indsendte forslag opslås på hjemmesiden senest 7 dage før afholdelsen. Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt. Der kan afholdes skriftlig afstemning eller afstemning ved håndsoprækning til de med indkaldelsen fremsendte forslag. Det reviderede regnskab skal ligge til afhentning hos kassereren senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed har aktive medlemmer over 18 år, samt støttemedlemmer og æresmedlemmer. Det er dog en betingelse, at man har betalt kontingent og har været medlem i mindst 3 måneder. Juniorer under 18 år har alene stemmeret vedrørende dagsordenens pkt. 9 (jf. § 8 ).

 

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

 

Afgørelse af de for generalforsamling forelagte spørgsmål sker ved simpelt stemmeflertal. Se dog § 13 og § 15. Valg af bestyrelsesmedlemmer og andre afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.

 

 

§13

 

Til ændring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§14

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen. Medlemmer under 18 år regnes således ikke med. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

§15

 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kræves simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ride/ køresportslige aktiviteter.

 

Hent vedtægter HER